Curs Llicència de Navegació

Obtingui la seva llicència de navegació en només un dia i sense examen!

Pregunti al seu Club náutic o escola náutica més propera

Ja s’ha aprovat la nova reglamentació sobre titulacions nàutiques, i ha entrat en vigor el 10 d’octubre de 2014. La principal novetat és que crea una nova titulació, la “Llicència de Navegació”, que permet gestionar embarcacions de fins a 6 metres d’eslora , amb la potència aconsellada pel fabricant (o sigui, sense límit de potència), encara que només en hores diürnes i sense allunyar-se més de dues milles d’un port, platja o abric. Aquesta Llicència és vàlida a tot Espanya. No té caducitat.

La Llicència de Navegació la podran expedir les Federacions (com fins ara amb el “Titulín”) i les escoles nàutiques degudament homologades, després de fer quatre hores de pràctiques i dos de teoria, sense necessitat de dur a terme cap examen o prova.

Val la pena treure aquesta llicència?

Creiem sincerament que si. Tot i que la llei permet portar embarcacions de fins a cinc metres i 15 HP de potència sense cap tipus de llicència, nosaltres no vam llogar aquest tipus d’embarcació perquè no tenen la suficient potència per enfrontar-se al més mínim empitjorament de les condicions de mar i perquè pensem que són necessaris uns coneixements mínims per poder navegar amb seguretat.

Amb aquesta llicència podrà gaudir de navegar en embarcacions segures i potents, i sabrà com actuar en les diferents circumstàncies que poden donar-se en la navegació.

Com es reserva el curs?

La normativa obliga a informar a l’administració, amb 48 hores d’antelació a la realització de les pràctiques, dels que seran els alumnes que hi participin. Per tant, s’ha de reservar el curs amb una antelació mínima de tres dies.

També necessitarà tres fotografies tipus carnet i un reconeixement mèdic similar al de carnet de conduir. Haurà d’indicar quan vagi a fer el reconeixement que ho necessita per a la llicència de navegació.

El preu del curs, incloent la teoria, les pràctiques, i l’expedició de la llicència és de uns 200 euros.

Què aprendré?

Part teòrica:

S’impartiran dues hores de teoria durant les quals es realitzarà una introducció als continguts pràctics recollits en el següent punt. Així mateix, s’impartiran coneixements sobre limitacions a la navegació en platges no abalisades, abalisades i els seus canals d’accés. Normativa respecte al trànsit marítim i navegació interior en els ports. Marques laterals de la regió A. Forma de governar l’embarcació per evitar balanços i cops de cap i importància de no travessar a la mar. Regles 4 a 8, 11 a 19 i 37 del Reglament Internacional per Prevenir Abordatges.

2. A més s’impartiran nocions bàsiques per a l’ús d’una estació de ràdio VHF portàtil, limitant-se al coneixement del canal 16, el seu ús en cas d’emergència i les comunicacions bàsiques de rutina, així com la forma de contactar amb Salvament Marítim (canal 16 i telèfons 112 i 900 202 202).

Aquesta formació teòrica podrà impartir en una aula o bé a la pròpia embarcació de pràctiques.

Part pràctica:

Les pràctiques per a l’obtenció de la llicència de navegació tindran una durada de 4 hores en què s’impartirà la formació.

Es podrà atorgar certa flexibilitat en la realització i desenvolupament de les pràctiques en funció de les condicions meteorològiques. I en qualsevol cas, esgotar el total d’hores i impartir el temari de pràctiques en la seva totalitat.

Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar.

Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.

Apartat 2. Motors.

Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.

Apartat 3. cordam.

Maneig de caps i nusos bàsics.

Apartat 4. Maniobres.

Maniobres en dàrsena, atracadors i desatraques. Velocitat de seguretat. Apartat 5. Fondeig, vigilància i control de la derrota.

Maniobra de fondeig i virada de l’àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors. Apartat 6. Maniobres de seguretat.

3.1.2 Contingut detallat

Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar

Ús de l’armilla salvavides i reconeixement dels seus elements. Importància del seu ajust i col·locació. Bengales de mà, precaucions en el seu maneig i explicació del seu ús. Maneig de la botzina de boira i del heliògraf. La bomba de buidatge. La farmaciola de bord i el seu contingut.

– Revisió dels punts crítics de l’embarcació: aixetes de fons, botzina, metxa del timó, portells i altres obertures al casc. Comprovacions prèvies a la sortida a la mar: estat general de l’embarcació, buidatge, comprovació d’espais buits, nivell de combustible, aigua potable, càrrega de les bateries. Comprovació del nombre màxim de persones a bord i de la validesa dels elements de seguretat.

Apartat 2. Motors.

– Motors forabord: peculiaritats i precaucions en el seu maneig. Comprovacions prèvies a l’arrencada del motor: absència d’atmosferes explosives, nivells, punt mort i càrrega de la bateria d’arrencada. Alarma d’escalfament i nivell d’oli. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament de la bomba de refrigeració, color del fum d’escapament i so del motor, sistemes d’home a l’aigua.

– Propulsió per raig: característiques, accelerador per gallet i precaucions de la zona de la bomba i tovera (possibles danys a persones).

Apartat 3. cordam.

Precaucions en l’ús de caps. Nusos bàsics: cote, as de guia, ballestrinca. Explicació dels seus usos. Forma de fer ferm un cap en bites i cornamuses.

Apartat 4. Maniobres.

– Precaucions abans de deixar el amarratge: altres embarcacions, obstacles o caps a l’aigua. Maniobra de desatracada en funció de vent i corrent. Efectes del gir de l’hèlix en la maniobra. Evolució anant avant i enrere. Ciaboga. Corba d’evolució. Velocitat de seguretat. Angles de visió i maniobra en puntes d’espigons i altres llocs sense visibilitat.

– Reconeixement dels punts d’amarratge a terra. Preparació d’amarres a bord. Col·locació de les defenses i precaucions en abarloar. Aproximació a l’atracament. Usos del gafa. Ús de les amarres: llargs, travessos i esprines. Forma d’amarrar a cornamuses, norais i argolles. Atracada en funció del vent i corrent.

Apartat 5. Fondeig.

– Factors d’elecció de l’ancoratge: abric, vent, corrent i tenedero. Ancoratges de sorra, fang i grava, particularitats. Longitud de cadena en funció del fons i de les condicions de mar i vent. Fer ferm l’ancoratge. Llevar.

– Precaucions amb banyistes i bussejadors: A l’aproximació i sortida de l’ancoratge, en arrencar el motor estant fondejats.

Apartat 6. Maniobres de seguretat

Identificació dels diferents riscos de caiguda al mar. Manera de procedir en cas d’home a l’aigua.